ఛార్జీల షెడ్యూల్

వచ్చే వినియోగదారుల కోసం ఛార్జీల షెడ్యూల్
2021 కోసం
సిరీస్ .సంఖ్య సేవ మొత్తం పరిమితి రుసుము/ఛార్జీలు (₹)
1 స్పైస్ మనీ PPI పంపబడిన డబ్బు శాతం వర్తించదు కనీసంగా రూ. 10

గరిష్టంగా 0.70% వరకు లేదా రూ. 175, వీటిలో ఏది తక్కువైతే అది (ప్రతి 25000 Txn)
2 DMT - BC మోడల్ పంపబడిన డబ్బు శాతం వర్తించదు కనీసంగా రూ. 10

గరిష్టంగా 1% వరకు లేదా రూ. 50 వీటిలో ఏది తక్కువైతే అది (ప్రతి రూ. 5000 Txn)
3 AePS బ్యాలెన్స్ విచారణ వర్తించదు ₹ 0.00
నగదు ఉపసంహరణ వర్తించదు ₹ 0.00
నగదు డిపాజిట్ వర్తించదు ₹ 0.00
4 భారత్ బిల్ పే విద్యుత్ ₹ 1,000 వరకు ₹ 5.90
1000-1999 ₹ 17.70
>= ₹ 2,000 ₹ 29.50
గ్యాస్ ₹ 1,000 వరకు ₹ 5.90
1000-1999 ₹ 17.70
>= ₹ 2,000 ₹ 29.50
నీటి సరఫరా ₹ 1,000 వరకు ₹ 5.90
1000-1999 ₹ 17.70
>= ₹ 2,000 ₹ 29.50
ల్యాండ్‌లైన్ ₹ 1,000 వరకు ₹ 5.90
1000-1999 ₹ 17.70
>= ₹ 2,000 ₹ 29.50
బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ₹ 1,000 వరకు ₹ 5.90
1000-1999 ₹ 17.70
>= ₹ 2,000 ₹ 29.50
మొబైల్ పోస్ట్‌పెయిడ్ ₹ 1,000 వరకు ₹ 5.90
1000-1999 ₹ 17.70
>= ₹ 2,000 ₹ 29.50
5 DTH అందరు ఆపరేటర్లు వర్తించదు ₹ 0.00
6 MATM నగదు ఉపసంహరణ వర్తించదు ₹ 0.00
బ్యాలెన్స్ విచారణ వర్తించదు ₹ 0.00
7 mPOS నగదు ఉపసంహరణ వర్తించదు ₹ 0.00